REGULAMIN

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego. Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

 

 

 

 

Sklep internetowy MacadamiaHair dostępny pod adresem elektronicznym www.macadamiahair.pl prowadzony jest przez firmę STAMATEX PH Magda Cezarska z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzeźnej 3/1 bud. 11, NIP 7272362815, REGON 473168204 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

STAMATEX PH Magda Cezarska

ul. Brzeźna 3/1 bud. 11, 90-303 Łódź

 

Adres Korespodencyjny:

STAMATEX PH Magda Cezarska

ul. Brzeźna 3/1 bud. 11, 90-303 Łódź

 

Dane kontaktowe:

 • adres poczty elektronicznej: sklep@macadamiahair.pl
 • kontakt telefoniczny: 691 720 691 w godz. 9.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.macadamiahair.pl

Sprzedawca – STAMATEX PH Magda Cezarska, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Brzeźna 3/1 bud. 11, 90-303 Łódź, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7272362815, REGON 473168204, adres poczty elektronicznej sklep@macadamiahair.pl , nr telefonu 691 720 691

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

 

 

§ I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę STAMATEX PH Magda Cezarska za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.macadamiahair.pl
 2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

 

 

§ II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego www.macadamiahair.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:
  1. formularz zamówienia
 3. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. adres wysyłki zakupionego towaru (o ile jest inny niż adres korespondencyjny)
  4. adres e-mail
  5. numer telefonu
 4. Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i zawierają podatki. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 5. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
 6. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.
 7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą. Do wiadomości dołączony jest regulamin w załączniku.
 8. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.
 9. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np.z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.
 10. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

 

 

§ III

Sposoby płatności za Towar

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:
 • płatność przelewem – przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego
 • pobranie kurierskie – płatność za pobraniem.  Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 • płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie firmy, gdzie kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru.
 1. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

STAMATEX PH Magda Cezarska

Ul. Brzeźna 3/1 bud. 11

90-303 Łódź

TYTUŁEM: zamówienie nr (należy podać nr zamówienia)

76 1140 2017 0000 4102 0390 8431

 § IV

Terminy płatności za Towar

 

 1. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
 2. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy Brzeźna 3/1 bud. 11 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 

§ V

Sposoby dostawy

 

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem przewoźnika:
  1. - firmy kurierskiej DPD
 2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ VI

Termin dostawy

 1. W przypadku wybrania przewoźnika DPD, dostawa towaru odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

 

§ VII

Koszty dostawy

 1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
 2. Koszty dostawy Towaru są następujące:
  1. - przy płatności przelewem za zamówienie do wartości 150,00 zł – 12,00 zł
  2. - przy płatności przelewem za zamówienie powyżej 150,00 zł - 0,00 zł
  3. - przy płatności za pobraniem – 20,00 zł
  4. - przy odbiorze osobistym – 0,00 zł

 

 

§ VIII

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne

 

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem MacadamiaHair.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych §IX.3, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 9 poniżej.
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie mcadamiahair.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@macadamiahair.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres STAMATEX PH Magda Cezarska, ul. Brzeźna 3/1 bud. 11, 90-303Łódź.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

STAMATEX PH Magda Cezarska

Ul. Brzeźna 3/1 bud. 11

90-303 Łódź

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

- [nazwy kupionych przedmiotów],.

 

Data zawarcia umowy to [data]

Data odbioru przedmiotów [data]

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

 

Data: [data odstąpienia od umowy]

 

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

 

 1. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)    w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)   w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)   zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ IX

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

 

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
  1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ X

Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
 3. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem poczty elektronicznej: allegro@macadamiahair.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: STAMATEX PH Magda Cezarska, ul. Brzeźna 3/1 bud 11 90-303 Łódź.
 4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
 6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: STAMATEX PH Magda Cezarska, ul. Brzeźna 3/1 bud.11 90-303 Łódź.

 

§ XI

Gwarancja

 1. Towary dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy objęte są gwarancją.
 2. Czas trwania gwarancji, jakim objęto Towar Sprzedawcy, znajduje się w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego
 3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz z zakupionym towarem.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ XII

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
 3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 

§ XIII

Dane osobowe

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

 

§ XIV

Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  2. ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  1. zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  2. zmiany sposobu i terminów zapłaty,
  3. zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy.
 4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

regulaminmacadamiahair.pdf regulaminmacadamiahair.pdf

odstapienie_od_umowy.pdf odstapienie_od_umowy.pdf

NEWSLETTER