REGULAMIN

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego. Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

 

Sklep internetowy MacadamiaHair dostępny pod adresem elektronicznym www.macadamiahair.pl prowadzony jest przez firmę STAMATEX PH Magda Cezarska z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzeźnej 3/1 bud. 11, NIP 7272362815, REGON 473168204 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

STAMATEX PH Magda Cezarska

ul. Brzeźna 3/1 bud. 11, 90-303 Łódź

 

Adres Korespodencyjny:

STAMATEX PH Magda Cezarska

ul. Brzeźna 3/1 bud. 11, 90-303 Łódź

 

Dane kontaktowe:

 • adresy poczty elektronicznej: 
 • - sklep@macadamiahair.pl - w sprawach związanych z zakupami w sklepi internetowym

           - dane@stamatex.pl - w sprawach związanych z danymi osobowymi Klientów

           - anonim@stamatex.pl - w sprawie anominizacji konta Klienta

 • kontakt telefoniczny: 691 720 691 w godz. 9.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 

 

Cookies – oznaczają pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta, przeznaczone do zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz swobodnego korzystania ze Sklepu internetowego i zawierające w szczególności, ale nie wyłącznie nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer identyfikacyjne oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym;

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru lub Towarów określonych w zamówieniu;

Dane osobowe – oznacza dane oraz informacje, o których mowa w Rozdziale VI ust. 25 Regulaminu;

KC – oznacza Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 KC, na rzecz której Sprzedawca dostarcza Towary lub świadczy Usługi elektroniczne na podstawie zawartej umowy;

Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 221 KC, korzystającą z usług Sprzedawcy i dokonującą zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto klienta – oznacza indywidualny panel Klienta uruchomiony w Sklepie internetowym przez Usługodawcę na rzecz Klienta, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia Usługi elektronicznego prowadzenia Konta klienta;

Koszyk – oznacza funkcjonalność udostępnioną w Sklepie internetowym, element oprogramowania Sklepu, za pośrednictwem której widoczne są Towary wybrane przez Klienta do zakupu, pozwalającą również na ustalenie lub modyfikację danych Zamówienia, w szczególności, ale nie wyłącznie co do rodzaju i ilości Towarów objętych potencjalnym Zamówieniem;

PrawKons – oznacza Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);

Przedsiębiorca – oznaczą Klienta, o którym mowa w art. 431 KC, prowadzącego we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który korzysta ze Sklepu internetowego w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością;

Przewoźnik – oznacza podmiot zawodowo trudniący się świadczeniem usług przewozu towarów lub spedycji, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy, w szczególności, ale nie wyłącznie:

1. operator pocztowy;

2. firma kurierska DPD.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami;

Rejestracja – oznacza ogół czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie celem skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie uruchomienia Konta klienta;

Reklamacja – oznacza skierowane przez Klienta lub jego pełnomocnika wystąpienie, w którym zgłoszone zostaje zastrzeżenie dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności, ale nie wyłącznie zawierające zastrzeżenia co do Produktów, organizacji dostawy Towarów, realizacji zamówień przez Sprzedawcę lub usług świadczonych przez Sprzedawcę;

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);

Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy Sprzedawcy w domenie macadamiahair.pl , w tym w ramach podstron, subdomen, domen pokrewnych lub domen specjalnych;

Sprzedawca – oznacza firmę STAMATEX PH MAGDA CEZARSKA, ul. Brzeźna 3/1 Bud.11, 90-303 Łódź, REGON 473168204

Towar – oznacza produkty kosmetyczne i fryzjerskie, akcesoria kosmetyczne i fryzjerskie, kosmetyki lub inne produkty wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę;

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru lub Towarów zawartą na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

Usługa elektroniczna – oznacza usługę Sprzedawcy świadczoną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);

uŚUDE – oznacza Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

Wada fizyczna – oznacza wadę Towaru polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w rozumieniu art. 5561 KC;

Weryfikacja – oznacza weryfikację Przedsiębiorcy 

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

Zgłoszenie – oznacza zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 9.0.Regulaminu.

Informacje ogólne dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego

 

 

 

Rozdział 1

 

 

1.1 Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności, ale nie wyłącznie:

(A) zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego przez Klienta;

(B) wymagania techniczne, teleinformatyczne oraz systemowe niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego;

(C) zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług za pośrednictwem drogi elektronicznej w rozumieniu uŚUDE;

(D) zasady zawierania z Sprzedawcą umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotyczącej Towarów prezentowanych oraz oferowanych przez Sprzedającego;

(E) procedurę reklamacyjną związaną ze Sprzedażą lub świadczeniem Usług elektronicznych;

(F) zasady modyfikowania, nowelizowania lub uzupełniania postanowień Regulaminu.

1.2. Administartorem sklepu internetowego macadamiahair.pl jest STAMATEX PH MAGDA CEZARSKA , Brzeźna 3/1 Bud.11, 90303 Łódź, NIP: 7272362815. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pozostaje jednocześnie usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 uŚUDE.

1.3. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Sprzedawca udostępnia Klientom możliwość komunikacji za pośrednictwem:

 1. korespondencji elektronicznej na adres sklep@macadamiahair,pl, info@stamatex.pl 
 2. telefonicznie, pod numerem 426363584, 691720691

1.4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

1.5. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

 

Warunki zawierania umowy sprzedaży

2.0. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

2.1 Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego www.macadamiahair.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

 1. formularz zamówienia

3.0.    Rejestracja konta?:

3.1.   Złożenie zamówienia na towary lub towary dostępne w sklepie internetowym wymaga:

(A)  Założenia konta klienta w drodze rejestracji

(B)  Podania przez klienta danych osobowych oraz informacji niezbędnych do realizacji 

       zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie Internetowym

       W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:

              1    imię i nazwisko

              2    adres korespondencyjny,

              3    adres wysyłki zakupionego towaru (o ile jest inny niż adres korespondencyjny)

              4    adres e-mail 

              5    numer telefonu

 (C) Klient musi posiadać aktywne konto email.

 (D) Jeżeli Klient korzysta z usług podmiotów oferujących bezpłatne założenie i prowadzenie  

       konta pocztowego musi pamiętać, iż to on odpowiada za bezpieczeństwo korespondencji. 

       Administratorzy kont darmowych położonych na ich serwerach, często mają dostęp do

       treści wiadomości co wynika z regulaminów prowadzenia konta.

 (E)  Podczas rejestracji Klient jest zobowiązany do ustanowienia indywidualnego hasła

       dostępu do Konta Klienta. W przypadku utraty hasła Klienta ma możliwość  

       wygenerowania nowego hasła za pośrednictwem formularza odzyskiwania hasła.

  (F) Po zakończeniu procesu Rejestracji, Klient uzyskuje możliwość swobodnego dostępu do 

       Konta Klienta i dokonywania aktualizacji oraz zmiany danych podanych podczas procesu  

       Rejestracji.

3.2 Klient pozostaje uprawniony w każdym czasie do usunięcia Konta Klienta, bez   podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Usunięcie Konta Klienta następuje za pośrednictwem wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta wysłanej z konta poczty elektronicznej przypisanej do  indywidualnego Konta Klienta w systemie Sklepu internetowego na adres korespondencji elektronicznej anonim@stamatex.pl W odpowiedzi zwrotnej obsługi Sklepu internetowego Klient otrzymuje prośbę o ponownie zatwierdzenie żądania  usunięcia konta. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Klienta w terminie do siedmiu (7) dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zgłoszenia żądania jeżeli  usunięcie nie naruszy praw klienta z tytułu reklamacji bądź rękojmi

3.3. Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

3.4. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

3.5. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

3.6. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą. Do wiadomości dołączony jest regulamin w załączniku

3.7. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.

3.8. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np.z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

3.9. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury VAT

4.0 Klient może wybrać następujące formy płatności za Towar:

 • płatność przelewem – przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego
 • pobranie kurierskie – płatność za pobraniem.  Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 • płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie firmy, gdzie kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru.

4.1  Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

STAMATEX PH Magda Cezarska

Ul. Brzeźna 3/1 bud. 11

90-303 Łódź

TYTUŁEM: zamówienie nr (należy podać nr zamówienia)

76 1140 2017 0000 4102 0390 8431

                                                               

 

 

Terminy płatności za Towar

 

5.0. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

5.1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać

płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

5.2. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy Brzeźna 3/1 bud. 11 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

5.3. W przypadku braku płatności za towar w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wyborem płatności „ przelew bankowy” zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o anulowaniu zamówienia

 

                                                                

DOSTAWA 

 

6.0 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem przewoźnika:

 • firmy kurierskiej DPD

6.1 Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.

6.2 Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3 W przypadku wybrania przewoźnika DPD, dostawa towaru odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

6.4 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

6.5 Koszty dostawy Towaru są następujące:

A - przy płatności przelewem za zamówienie do wartości 150,00 zł – 12,00 zł

B - przy płatności przelewem za zamówienie powyżej 150,00 zł - 0,00 zł

C - przy płatności za pobraniem – 20,00 zł

D- przy odbiorze osobistym – 0,00 zł

 

 

   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.0. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

7.1  Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem MacadamiaHair.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 PrKons. , o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.

7.2  Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

7.4. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie macadamiahair.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@macadamiahair.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres STAMATEX PH Magda Cezarska, ul. Brzeźna 3/1 bud. 11, 90-303Łódź.

7.5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

STAMATEX PH Magda Cezarska

Ul. Brzeźna 3/1 bud. 11

90-303 Łódź

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

- [nazwy kupionych przedmiotów],.

 

Data zawarcia umowy to [data]

Data odbioru przedmiotów [data]

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

 

Data: [data odstąpienia od umowy]

 

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

 

 1. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)    w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)   w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)   zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

7.6.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 8.1(ii) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi w ciągu 24 godzin od dokonania płatności. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi w późniejszym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, opartych na specyfice działania zewnętrznego systemu szybkich płatności, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w sposób wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7.9. Sprzedawca nie odbiera Towaru lub Towarów osobiście od Klienta ani w formie przesyłki na koszt Sprzedawcy (za pobraniem). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10 .W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów..

7.11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.12.Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:

(A) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(B) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(C) dotyczących usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

ROZDZIAŁ 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Rękojmia i gwarancja

8.0.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za Wady fizyczne sprzedanego Towaru stwierdzone przed upływem dwóch (2) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

8.1. Z zastrzeżeniem ust. 8.2 niżej, jeżeli stwierdzona zostanie Wada fizyczna Towaru, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od Wad fizycznych albo Wadę fizyczną usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia Wady fizycznej.

8.2. . Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady fizycznej żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia Wady fizycznej, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady fizycznej, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8.3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z Wadą fizyczną pozostaje do wartości Towaru bez wady.

8.4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.5. Niezależnie od postanowień ust. 8.1-8.4 wyżej, jeżeli sprzedany Towar ma Wadę fizyczną, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8.6. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, o którym mowa w ust.8.5.,jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.7. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Reklamacja z tytułu gwarancji jest fakultatywnym uprawnieniem Klienta, uzależnionym od faktu udzielenia gwarancji na daną rzecz.

8.8. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów wynikających z gwarancji. W zakresie, w którym postanowienia karty gwarancyjnej, oświadczenia gwarancyjnego lub porozumienia gwarancyjnego nie dają się pogodzić z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia karty gwarancyjnej, oświadczenia gwarancyjnego lub porozumienia gwarancyjnego.

8.9.Okres realizacji uprawnień z gwarancji, obowiązki gwaranta określa właściwa karta gwarancyjna, oświadczenie gwarancyjne lub porozumienie gwarancyjne dotyczące danego Towaru.

8.10. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji udzielonych przez producenta lub dystrybutora towaru określa karta gwarancyjna, oświadczenie gwarancyjne lub porozumienie gwarancyjne dotyczące danego Towaru.

8.11.Dochodzenie przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji jest dobrowolne i niezależne od uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za Wady fizyczne Towaru. Klientowi przysługuje uprawnienie do wyboru drogi reklamacyjnej oraz oparcia swych roszczeń na podstawie uprawnień z rękojmi lub uprawnień z gwarancji.

Rozdział III Reklamacje Ogólne zasady przyjmowania reklamacji

9.0. W przypadku stwierdzenia przez Klienta Wady Fizycznej Towaru w ciągu dwóch (2) lat od dnia wydania Towaru Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji w celu wykonania przysługujących mu uprawnień wynikających z rękojmi za Wady fizyczne Towaru.

9.1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz podpis Klienta, jak również szczegółowy opis wady rzeczy oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji, zgodne z postanowieniami ust. 8.1. lub 8.2..3 Regulaminu.

Reklamacja powinna również zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji lub zamówienia, którego Reklamacja dotyczy, takie jak numer zamówienia lub dane dotyczące faktury. W przypadku Zgłoszenia składanego w formie, o której mowa w ust. 9.3.(B) niżej Reklamacja powinna również zawierać adres poczty elektronicznej Klienta, na który powinna być udzielona odpowiedź na Reklamację.

9.2. Niezależnie od postanowień ust. 9.1 wyżej, Klient pozostaje uprawniony do wskazania w Reklamacji numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej dla usprawnienia komunikacji pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Podatnie przez Klienta numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest konieczne dla wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

9.2. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dokonane przez Klienta:

(A) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej reklamacje@trena.pl; lub

(B) w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy 

 

 

Procedura Reklamacyjna

 

10.0. Sprzedający niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia przyjęcia Reklamacji. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia Wady fizycznej albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10.1. Reklamację rozpatruje Sprzedawca, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

10.2. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej na wniosek Konsumenta zawarty w treści Reklamacji.

10.3. Odpowiedź na Reklamację zawiera co najmniej:

(A) wyczerpującą informację na temat stanowiska Sprzedawcy wobec zgłoszonej Reklamacji i stanowiska Klienta oraz sposobu rozstrzygnięcia reklamacji;

(D) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona w całości zgodnie z wolą Klienta;

(C) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego;

(D) w przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta, odpowiedź zawiera pouczenie o możliwościach odwołania określonych w ust.XXX Regulaminu.

10.4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Reklamacji Towar odsyła się na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Reklamacji.

10.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, jeżeli Reklamacja została zrealizowana poprzez naprawę wadliwego Towaru lub wymiany Towaru na wolny od wad, wymieniony towar przesyła się Klientowi na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Reklamacji. 

 

 

Procedura odwoławcza

11.0. W przypadku nie uwzględnienia Reklamacji Klient pozostaje uprawniony w szczególności, ale nie wyłącznie do:

(A) skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym; lub

(B) w przypadku Konsumentów, zwrócić się do właściwego Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
 3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 

 

Rozdział IV Usługi Elektroniczne

 

 

12.0. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi elektroniczne:

(A) Prowadzenie Konta klienta;

(B) Formularz kontaktowy;

(C) Newsletter.

12.1. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 12.0 wyżej świadczone są nieodpłatnie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

12.2. Usługa elektroniczna Prowadzenie Konta klienta polega na udostępnieniu Klientowi Konta klienta w ramach strony internetowej Sklepu internetowego, umożliwiającego Klientowi podawanie lub modyfikacje danych i informacji, w tym Danych osobowych, służących realizacji Zamówienia, śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień zrealizowanych w przeszłości.

12.3. Osoba dla której prowadzona jest Usługa Elektroniczna, polegająca na prowadzeniu Konta Klienta, który  dokonał Rejestracji na zasadach wskazanych w "Regulaminie", może dokonać rezygnacji z Usługi Elektronicznej Prowadzenia Konta Klienta poprzez  przesłanie prośby do Sprzedawcy na adres emailowy: anonim@stamatex.pl z wiązku z punktem 3.2 Regulaminu

12.4. Usługa elektroniczna Formularz kontaktowy polega na zapewnieniu Klientowi możliwości komunikacji ze Sprzedawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu formularza teleinformatycznego opublikowanego w Sklepie internetowym.

12.5. Z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy może skorzystać każdy Klient, który poda swój adres poczty elektronicznej w formularzu teleinformatycznym służącym do obsługi usługi oraz prześle zapytanie do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza teleinformatycznego. Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej uważa się za zawartą z chwilą przesłania Sprzedawcy przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza teleinformatycznego służącego do obsługi usługi. Rezygnacja z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy jest możliwa w każdej chwili bez podania przyczyny i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

12.6. Usługa elektroniczna Newsletter polega na przesyłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji lub aktualności o nowych usługach, towarach lub promocjach oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta; lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu Klienta podany za pośrednictwem formularza elektronicznego służący do obsługi usługi. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przesyłane są w formie elektronicznej i zawierają w szczególności, ale nie wyłącznie:

(A) informację o Sprzedawcy jako nadawcy informacji;

(B) określenie przedmiotu informacji;

(C) informację o nowych produktach, usługach lub promocjach stanowiących przedmiot informacji; oraz

(D) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi elektronicznej Newsletter.

12.7. Informacje lub aktualności, o których mowa w ust. 12.6 wyżej mogą zawierać wiadomości o charakterze handlowym. Wyrażając zgodę na skorzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych. W zakresie kierowania do Klienta informacji lub aktualności, Sprzedawca może wykorzystywać procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12.8. Z Usługi elektronicznej Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wypełnił formularz teleinformatyczny służący do obsługi usługi, opublikowany w Sklepie internetowym. Rezygnacja z Usługi elektronicznej Newsletter może nastąpić w każdej chwili bez podania przyczyny przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

12,9. Świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter nie może zmierzać do przesyłania Klientowi niezamówionej informacji handlowej. Poprzez skorzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych objętych przedmiotem Usługi elektronicznej Newsletter.

12.10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

12.11. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązując umowę o świadczenie Usługi elektronicznej drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

12.12. Sprzedawca rozwiązując umowę o świadczenia Usługi elektronicznej przesyła Klientowi stosowne oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

Rozdział V Postanowienia końcowe

Cookies

13.0. W ramach funkcjonowania oraz udostępniania Sklepu internetowego Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w Cookies. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego Cookies są gromadzone i przechowywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

13.1. Sprzedawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Cookies oraz mającym do nich dostęp.

13.2. Stosowanie Cookies przez Sprzedawcę ma na celu wyłącznie poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Sprzedawca może wykorzystywać Cookies w celu:

(A) dopasowania zawartości strony internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie poprzez umożliwienie Cookies rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego specyfikacji celem poprawnej publikacji strony internetowej Sklepu internetowego;

(B) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, z zastrzeżeniem anonimowości statystyk;

(C) zapewnienia możliwości logowania do Konta klienta;

(D) utrzymania logowania Klienta do Konta klienta na każdej kolejnej stronie lub podstronie Sklepu internetowego.

13.3. Klient pozostaje uprawniony do wyłączenia obsługi mechanizmu Cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie lub zablokowanie Cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

 

Dane osobowe

14.0. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest STAMATEX PH MAGDA CEZARSKA, 90-303 Łódź, Brzeźna 3/1 Bud.11 NIP: 5342340718.

14.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:

(A) Umowa sprzedaży, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zamówienia oraz Umowy sprzedaży; lub

(V) zgoda Klienta wyrażona na którymkolwiek etapie Rejestracji, składania lub realizacji Zamówienia, korzystania z Usług elektronicznych lub zawierania Umowy sprzedaży – w pozostałych przypadkach.

14.2. Dane osobowe Klientów podane w trakcie Rejestracji, Zamówienia lub w Zgłoszeniu przetwarzane są przez Sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego, obsługi Konta klienta, realizacji procesu Zamówienia oraz Dostawy, świadczenia Usług elektronicznych, realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na Towary.

14.3. Sprzedawca pozostaje uprawniony do przekazywania Danych osobowych Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia, Dostawy lub realizacji procesu reklamacyjnego. W tym zakresie dane osobowe Klienta mogą będą przekazywane dalej następującym odbiorcom:

(A) Przewoźnikowi;

(B) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi:

(1) informatyczne;

(2) księgowo-rachunkowe;

(3) doradztwa prawnego lub podatkowego;

– wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy.

14.4. Sprzedawca chroni przekazane mu Dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez jakiekolwiek podmioty nieupoważnione.

14.5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach wskazanych w RODO. Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe, jak również prawo do ich poprawiania lub usunięcia, na zasadach wskazanych w RODO. Na tej samej podstawie Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których zgoda stanowi podstawę przetwarzania.

14.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

14.7. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje w sposób zautomatyzowany podejmowane są w oparciu o dane Klienta posiadane lub zbierane przez Administratora, w tym historię transakcji, historię przeglądania Internetu, historię produktów przeglądanych w Sklepie internetowym bez złożenia zamówienia. W procesie wykorzystywane są dane oraz pliki, o których mowa w ust. 13.0. – 13.3. Regulaminu. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o analizy statystyczne. Profilowanie wykorzystywane jest w szczególności do doboru reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu, doboru oferowanych Klientowi produktów do tego, czego w ocenie Administratora Klient może potrzebować lub oczekiwać.

14.8. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych Danych osobowych:

(A) w procesie Rejestracji uniemożliwia przeprowadzenie procesu Rejestracji i uruchomienie Konta klienta;

(B) w przypadku realizacji Zamówienia bez przeprowadzenia procesu Rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia; oraz

(C) w przypadku Reklamacji uniemożliwia przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.

14.9. Dokonując Rejestracji, składając Zamówienie lub Zgłoszenie Klient wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w ust. 14.2 wyżej. Zgoda, o której

mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać wyrażona poprzez oznaczenie odpowiedniego pola we właściwym formularzu teleinformatycznym opublikowanym w Sklepie internetowym.

14.10.Z zastrzeżeniem ust. 14.11 niżej Dane osobowe Klientów przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres pięciu (5) lat licząc daty zawarcia ostatniej Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę z Klientem lub od daty Rejestracji.

14.11.Dane osobowe Klienta, który dokonał Rejestracji i uruchomił Konto klienta przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres świadczenia na rzecz Klienta Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta oraz przez pięciu (5) lat licząc od daty usunięcia Konta klienta.

14.12.Postanowienia ust. 14.11-14.11 wyżej nie naruszają uprawnień Klienta do żądania niezwłocznego usunięcia Danych osobowych Klienta, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(A) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

(B) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

(C) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

(D) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(E) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

(F) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

                                                    Rozwiązywanie sporów

15.0. Z zastrzeżeniem ust. 15.1 niżej wszelkie kwestie sporne, za zgodą Klienta, będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego, a w przypadku braku porozumienia stron spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

15.1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

15.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z alternatywnych metod rozpatrywania sporów w ramach mediacji lub w drodze postępowania przed sądem polubownym oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów i Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat powyższej wskazanych procedur udostępnione są na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami:

(i) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

(ii) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

(iii) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

                                                             Postanowienia końcowe

16.0. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r. i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.

16.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w aneksie lub zmianie do Regulaminu, nie wcześniej jednak niż na czternaście (14) dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. W odniesieniu do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w treści obowiązującej w dacie zawarcia transakcji.

16.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz udostępniany w siedzibie Sprzedawcy.

16.3. Treść Regulaminu może zostać swobodnie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu internetowego.

16.4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności, ale nie wyłącznie postanowienia KC lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Do postanowień Regulaminu oraz do Umów sprzedaży nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 ze zm.).

16.5. Wszystkie czynności związane z obsługą Zamówienia, realizacją Dostawy, jak również realizacją procesu reklamacyjnego dokonywane są̨ w języku polskim. Umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawierane są w języku polskim.

16.6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

2018-05-24regulamin_stamatex.pdf 2018-05-24regulamin_stamatex.pdf

2018-05-24odstapienie_od_umowy.pdf 2018-05-24odstapienie_od_umowy.pdf

NEWSLETTER